Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Disclaimer.

Bạn được tự do

  • Share - Sao chép và phân phối lại tài liệu ở bất kỳ phương tiện hoặc định dạng nào
  • Adapt - Phối lại, tùy chỉnh và sửa đổi trên các định dạng khác nhau.

Theo các điều khoản sau đây

  • Attribution - Bạn phải cung cấp thông tin phù hợp , cung cấp liên kết đến giấy phép (liên kết đến bài viết/tài liệu gốc)cho tác giả biết nếu thay đổi được thực hiện . Bạn có thể làm như vậy theo bất kỳ cách hợp lý nào, nhưng  phải tuấn theo bất kỳ cách nào tác giả yêu cầu hoặc cho phép bạn sử dụng.
  • NonCommercial - Bạn không được sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại .
  • No additional restrictions - Bạn không được áp dụng các điều khoản pháp lý hoặc các biện pháp công nghệ hạn chế về mặt pháp lý những người khác làm bất cứ điều gì giấy phép cho phép.

Thông báo

  • Giấy phép có thể không cung cấp cho bạn tất cả các quyền cần thiết cho mục đích sử dụng của bạn. Ví dụ: các quyền khác như publicity, privacy, or moral rights có thể giới hạn cách bạn sử dụng tài liệu.
5 out of 5 (1 Votes)